Leader Bergslagens metod

Leader Bergslagens tydliga ambition att styra mot ett processinriktat arbetssätt gör att vi vill nämna några ord som vi upplever speglar att en förändring har påbörjats. Vår metod och vårt resonemang bygger på att idéer ska stödjas som har en potential att leda till varaktiga resultat. Projektet ska bygga på en utvecklingsprocess, och projektets aktörer…

Slutrapportspecifika kommentarer runt horisontella mål

Slutrapportspecifika kommentarer runt horisontella mål Integration Sju projekt har drivit arbete med direkt inkluderande eller integrerande verksamhet. Flera andra projekt har också gjort fina insatser för integration, men utan direkt integrationssyfte. Fyra integrationsprojekt drivs vidare. Omkring 500 personer med utländsk bakgrund involverats i projekten, från uppskattningsvis 40 nationer. Projektägare som deltagare i projekt har varit…

Slutrapportspecifika kommentarer runt vissa projektkategorier

Slutrapportspecifika kommentarer runt vissa projektkategorier Förstudier LAG har beviljat medel till 28 förstudieprojekt. 18 har handlat om att testa ett nytt koncept. Av dessa har sex resulterat i nya projekt, fem i fortsatt verksamhet utan projektstöd medan sju inte bedömdes ha förutsättning för en fortsättning. Tio förstudier har handlat om att ta fram förslag eller…

Några röster från perioden 2007-2015

Leader har skapat hopp, drömmar och insikter och gett människor kraft och tilltro. Annika Hedberg Roth, ungdomssamordnare och projektledare   I processen vet jag att människor träffats, stötts, blötts och utvecklats tillsammans och detta har fått Bergslagen att kännas mindre – på ett positivt sätt. Människor har kommit närmare varandra. I ett längre perspektiv tror…

Perioden 2007-2015

Slutrapporten för Leader Bergslagen från perioden 2007-2014 finns som PDF här. I det lilla perspektivet har programperioden 2007-2014 handlat om finansiering av lokala utvecklingsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet, där resultatet mäts i nya arbetstillfällen och företag. I ett större perspektiv har programperioden här i Bergslagen inneburit väsentligt mer långtgående resultat och effekter. Diskussionerna i LAG…