Information om projektstöd

OBSERVERA ATT VI INTE FÅTT STARTBESKED ÄNNU. Dvs. Leader Bergslagen är fortfarande i väntans tider att få starta… men vi vill ändå börja smida projektplaner redan nu – eller hur? Om er förening eller era företag önskar att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen kikar på er projektidé, maila info@leaderbergslagen.eu. Programperioden beräknas vara igång först i början […]

OBSERVERA ATT VI INTE FÅTT STARTBESKED ÄNNU. Dvs. Leader Bergslagen är fortfarande i väntans tider att få starta… men vi vill ändå börja smida projektplaner redan nu – eller hur?

Om er förening eller era företag önskar att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen kikar på er projektidé, maila info@leaderbergslagen.eu. Programperioden beräknas vara igång först i början på år 2023. Men vi vill med framförhållning skapa dialog mer er om vilka projektidéer som finns.

Syfte med Leader

Syftet med Leader är att vi i Bergslagen tillsammans ska kunna utveckla vårt område utifrån Leader Bergslagens utvecklingsstrategi. Leader möjliggör landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven genom ett sektorsövergripande arbetssätt. Trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället.

Söka projektstöd

Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur mm. som utgör förutsättningar för attraktivt boende, ungas delaktighet, företagsutveckling och civilsamhället.

Leader kan till exempel stödja projekt som utvecklar det lokala näringslivet, föreningslivet, attraktiva boendemiljöer och i övrigt goda livsmiljöer. Andra områden som kan stödjas är värdefulla natur- och kulturmiljöer, besöksnäring, initiativ för smarta byar och samhällen (smarta landsbygder), miljö, bioekonomi, klimatomställning och anpassning till klimatförändringarna eller liknande temaområden som är viktiga för landsbygdernas utveckling och möter målen i den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.

Berättigade stödmottagare

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som är verksamma inom Leader Bergslagens tio kommuner kan söka stöd. Privatpersoner kan ej söka stöd.

Villkor för stödberättigande

Insatsen ska bidra till att uppfylla ett eller flera mål i den lokala utvecklingsstrategin. Här kan du läsa strategin som styr Leader Bergslagens arbete 2023-2027.

Villkor som nämns på Jordbruksverkets hemsida: Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning. Detta beror på att vi som mest betalar ut 80 procent av stödet i förskott. Resten betalar vi ut när projektet är slutredovisat. Du kan behöva vara förberedd på att det periodvis kan vara långa handläggningstider (läs: ca 6 månader), och det kan därför dröja innan du får din utbetalning. Du som söker ska även

 • informera dem som medverkar i projektet om stödet
 • ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet
 • lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen.

Stöd får lämnas för

Som en fingervisning kan du läsa om vilka utgifter som kunde och inte kunde sökas stöd för under förra perioden, läs på: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling Där står bland annat: Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag.

Stöd lämnas för insatser som bidrar till den lokala utvecklingsstrategins mål. Läs Leader Bergslagens strategi här. Insatser ska gynna områdets utveckling.

Stöd kan beviljas för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i projektet:

 • Lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • Eget arbete för att genomföra projektet
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet
 • Investeringar
 • Övriga utgifter som behövs för att genomföra projektet

Stödnivå

Stöd ges med mellan 40 och 100 procent av stödberättigande utgifter när den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, civilsamhälle, boendemiljö, kunskap, service, klimat och miljö, landsbygdernas attraktivitet eller i övrigt god livsmiljö. Detta innefattar även paraplyprojekt.

Stöd ges med mellan 40 och 70 procent av stödberättigande utgifter för insatser som huvudsakligen gynnar ingående kommersiella verksamheter.

LAG-styrelsen sätter stödnivån för insatser genom bedömning enligt följande principer:

 • En lägre stödnivå kan motiveras om projektet eller insatsen endast är till nytta för en eller ett fåtal kommersiella verksamheter, om det finns tillgång till privat medfinansiering, förväntas ge en hög avkastning av insatsen eller om LAG:s budget är begränsad. Förutom egna pengar kan privat medfinansiering utgöras av förväntade intäkter, sponsring och deltagaravgifter i projektet.
 • En högre stödnivå upp till 100 procent kan motiveras om projektet eller insatsen är till nytta för allmänheten, är ett förutsättningsskapande projekt där resultaten kommer fler till del eller har hög innovationsgrad på lokal nivå och om LAG har tillgänglig budget.
 • Stöd där nyttan huvudsakligen tillfaller enstaka kommersiella verksamheter inom Leader begränsas till ett stödbelopp på maximalt 200 000 kronor.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Du måste använda rätt EU-logotyp i allt informationsmaterial om ditt projekt. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Projekt som drivs av unga

Hur länge är man ung? Vi går efter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors definition som innebär att man är ungdom tills man är 25 år.

Mer info

Läs mer om Sveriges strategiska plan för den nya jordbrukspolitiken. https://www.regeringen.se/4af4aa/contentassets/d5087edd9e184138be1cb46153c0d91c/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen.pdf

Anmäl projektidé

Maila din ide till info@leaderbergslagen.eu.