Årsstämma, Samarkand i Ludvika 15.00

Välkommen på Leader Bergslagens Årsstämma Dag: Tisdag 23 maj. Tid: 15.00. Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27, Ludvika. Här ser du befintliga styrelsen och valberedning. Länk till Protokoll-extra-arsstamma-2022-10-11-leader-bergslagen Länk till Protokoll-ordinarie-årsstämma-2022-leader-bergslagen Pga. sjukdom och föräldraledighet är revisionen av bokslutet ej färdigställt ännu. vi beklagar detta. Ladda ner fullmaktsblankett som du antingen mejlar in i förväg eller tar […]

Välkommen på Leader Bergslagens Årsstämma

Dag: Tisdag 23 maj.

Tid: 15.00.

Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27, Ludvika.

Här ser du befintliga styrelsen och valberedning.

Länk till Protokoll-extra-arsstamma-2022-10-11-leader-bergslagen

Länk till Protokoll-ordinarie-årsstämma-2022-leader-bergslagen

Pga. sjukdom och föräldraledighet är revisionen av bokslutet ej färdigställt ännu.

vi beklagar detta.

Ladda ner fullmaktsblankett som du antingen mejlar in i förväg eller tar med ifylld till årsstämman: fullmakt (word-fil laddas ner du klickar på länken). Mejla blankett till petra@leaderbergslagen.eu.

Dagordning ordinarie föreningsstämma år 2023 i Leader Bergslagen

1§ Stämmans öppnande

2§ Beslut om stämmans offentlighet

3§ Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

4§ Val av ordförande för föreningsstämman

5§ Val av sekreterare för föreningsstämman

6§ Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7§ Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

8§ Revisorernas berättelse

9§ Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat

10§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11§ Beslut om medlemsavgift

12§ Beslut om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

13§ Av styrelsen hänskjutna frågor

14§ I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

15§ Val av ordförande samt 1:e vice ordförande

16§ Val av övriga ledamöter i styrelsen

17§ Val av revisor och revisorsersättare

18§ Val av valberedning samt dess sammankallande

19§ Övriga ärenden

20§ Stämmans avslutande