Leader Bergslagens metod

Leader Bergslagens tydliga ambition att styra mot ett processinriktat arbetssätt gör att vi vill nämna några ord som vi upplever speglar att en förändring har påbörjats.

Vår metod och vårt resonemang bygger på att idéer ska stödjas som har en potential att leda till varaktiga resultat. Projektet ska bygga på en utvecklingsprocess, och projektets aktörer uppmuntras att våga anpassa sitt arbetssätt utifrån vad som sker i arbetet. Det processinriktade angreppssättet är mycket lämpligt vid ett utvecklingsarbete, då processen möjliggör integrering mellan projektets aktiviteter och vad som samtidigt händer i bygden och på så vis säkerställer fortsatt utveckling.

Att lyfta fram processinriktat arbete har enligt vår mening tryggat långsiktigheten och ger fortsatta effekterna av projekten. Det är därför mycket glädjande att två av tre genomförda projekt fortsätter utvecklas. Vi har lyckats förmedla våra tre grundkriterier om samverkan, nytänkande och varaktig utvecklingsprocess som grund för utvecklingsarbetet, och vi gläds åt att metoden är väl förankrad i vårt område. Bergslagen har gått från kortsiktiga projekt till långsiktiga utvecklingsprocesser. Samtidigt är det glädjande att samtliga projekt har initierats och genomförts av Bergslagens egna invånare. Det har varit verkstad på riktigt, nära människor och med ett sant underifrånperspektiv, vilket tillsammans stärkt tilltron på den egna förmågan att mobilisera lokala krafter.

Vi vet att Leader-perioden har öppnat dörrar för många som inte tidigare varit involverade i EU-finansierade projekt. Vi upplever att de samlade erfarenheterna av projektet varit idel positiva, och att uppfattningen om och acceptansen av EU-medlemskapet har ökat. Flera projektledare har också stärkts i sina roller, och verkar inom större projekt. Som tidigare nämnts var 70 procent av projektledarna kvinnor, och vi kan också konstatera att vi haft förhållandevis låg medelålder bland projektledarna. Detta bådar gott för framtiden.

Bergslagen har fått ögonen på sig både lokalt, regionalt och nationellt. Dels på olika vis i direkt anslutning till flera projekt, men också genom en omfattande mediabevakning som lyft fram personer, bygder, projekt och processer. Områdets attraktivitet har absolut stärkts, internt och externt, och regionen ses i viss utsträckning med nya ögon.

I Bergslagen har Leader-metoden skapat goda och bestående nätverk mellan personer och organisationer, kommuner och län. Tusentals personer har engagerat sig i utvecklingsprojekten och därigenom blivit delaktiga i bygdens, kommunens och områdets lokala utveckling. Detta är vi stolta över.