Leader tilldelas 1,7 miljarder kronor för åren 2023-2027

Den 16 december 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för den nya jordbrukspolitiken. Planen i sin helhet på 722 sidor går att läsa här. Tre viktiga axplock ur den strategiska planen är: Leader är den åtgärd i den strategiska planen som tydligast syftar till att stimulera en bred landsbygdsutveckling. Total budget för Leader […]

Den 16 december 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för den nya jordbrukspolitiken. Planen i sin helhet på 722 sidor går att läsa här. Tre viktiga axplock ur den strategiska planen är:

  • Leader är den åtgärd i den strategiska planen som tydligast syftar till att stimulera en bred landsbygdsutveckling.
  • Total budget för Leader blir 1,715 miljarder för åren 2023-2027.
  • Ambitionen är att alla 40 områden som sökt att få genomföra Leader blir beviljade.

Ur planen framgår allmänna och särskilda mål för jordbrukspolitiken, stöd- och ersättningsnivåer, vilka villkor som ska styra för att få stöd mm. Målet för den strategiska planen är att Sverige ha en hållbar livsmedelsproduktion, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt ge förutsättningar för landsbygder att utvecklas i hela landet.

Om Leader skrivs: Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur mm. som utgör förutsättningar för attraktivt boende, ungas delaktighet, företagsutveckling och civilsamhället. Leader kan till exempel stödja projekt som utvecklar det lokala näringslivet, föreningslivet, attraktiva boendemiljöer och i övrigt goda livsmiljöer. Andra områden som kan stödjas är värdefulla natur- och kulturmiljöer, besöksnäring, initiativ för smarta byar och samhällen (smarta landsbygder), miljö, bioekonomi, klimatomställning och anpassning till klimatförändringarna eller liknande temaområden som är viktiga för landsbygdernas utveckling och möter målen i den EU-gemensamma jordbrukspolitiken.

EU-kommissionen kommer under 2022 att granska Sveriges strategiska plan. Kommissionen ger slutligt godkännande vid årsskiftet 2022/2023, och den nya jordbrukspolitiken börjar gälla 2023 över hela EU. Under 2022 arbetar Sveriges regering fram den svenska förordningen som kommer vara styrande för Jordbruksverket och därigenom alla Leader-områden. Jordbruksverkets ansvarar för att ta fram föreskrifter, information om stöden och e-tjänster.

Vad ska Leader Bergslagen göra nu?

Under våren 2022 är det dags för varje leaderområde att lämna in önskemål om budget för 2023-2027. Det är ett krav att 33% medfinansieras av exempelvis kommuner, regioner etc. i så kallat övrigt offentligt stöd/offentliga resurser för den budget leaderområdet tilldelas.

De tio kommunerna som tillsammans bildar Leader Bergslagen har under 2022 i uppgift att besluta om medfinansieringen. Medfinansieringsintygen ska lämnas in i samband med ansökan om att starta leaderområde senast 15 oktober 2022. Budgetfördelningen till alla leaderområde påbörjas av Jordbruksverket i mitten på maj 2022 efter att urvalskommittén är klar med sin prioritering av strategierna. Läs ett tidigare inlägg om tidsplanen här.