Redovisa genom att fylla i formuläret.

 

 

REDOVISNING småprojekt checken MILJÖ

Detta är ett formulär som används när ni ska REDOVISA projektmedel till småprojekt inom Leader, checkarna. Använd kopia på er ansökan som stöd. Där finns informationen om vad ni fick projektbidrag för.

*” anger obligatoriska fält

Kontaktperson

Person som Jordbruksverket kan kontakta ifall de har frågor att ställa i framtiden, ex. kassören, eller projektledaren.

Vad har ni gjort?

Ideell tid

Ideella resurser är ideellt arbete eller övriga ideella resurser. Ideellt arbete är arbetsinsatser som projektet inte betalat för. Värdet per timme är 340 kr. Övriga ideella resurser är tex material eller lokaler som projektet inte betalat för.

Hållbar förändring

Det kan till exempel handla om att göra aktiva och medvetna val av material, resesätt, tjänster och produkter. Om projektet har genomfört miljöförbättrande åtgärder eller bidragit till minskad klimatpåverkan, beskriv det. Till exempel insatser som bidrar till ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering, förbättrad vattenkvalitet eller kortare leveranskedjor.
Att motverka diskriminering och främja likabehandling handlar om att bekämpa orättvis behandling som sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Om projektet bidragit till att motverka diskriminering, beskriv det.
Beskriv på vilket sätt projektet bidragit till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Social hållbarhet handlar om att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, och att främja hälsa och välmående för alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om resurseffektiva och cirkulära ekonomiska system som bygger på förnybara resurser. Till exempel genom återbruk, återvinning och fokus på långsiktighet.
OM det finns planer för hur projektets resultat ska kunna bestå efter slutredovisningen, beskriv: * Hur/om verksamheten ska finansieras efter projekttiden. *Om någon annan organisation som kan ta till vara på resultatet ska involveras i projektet *Vilka resultat som projektet kan bidra till på några års sikt efter projektets slut hur projektets resultat ska bli långsiktig.
Vilka andra resultat och effekter har projektet skapat som ni inte hade räknat med vid projektstart?
Vilken av Leader Bergslagens sex målindikatorer var det som ni uppfyllde?
Hur många företag har skapats inom projektet fram till i dag? Hur många timmars sysselsättning har bevarats tack vare projektet? Hur många NYA mötesplatser har projektet skapat? Hur många nya besökare uppskattar ni tas emot per år till följd av projektet? Hur många timmars sysselsättning har projektet skapat för kvinnor respektive män?
Har ni haft utgifter för begagnad utrustning eller material? Vad har den utgiften för fakturanummer i så fall?
Var projektet momspliktigt?
Gör en enkel tydlig lista med: fakturaställare, fakturanummer, summa ink moms, fakturadatum, betalningsdatum. Tydlighet snabbar på handläggningen hos oss på kansliet.

Vid projektslut

När ni är färdiga ska ni skicka in en rapport över genomfört arbete, kopior av fakturor, kvitton, betalningsbevis och gärna fotodokumentation. Vi kommer även ha ett uppföljningssamtal för att gå igenom utfall av indikatorerna. Beviljat delprojekt ska genomföras och slutrapporteras i enlighet med den tidsram som anges i avtalet för att stöd ska betalas ut.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.