Remissversionen av strategin

bilen visar en person som sitter i sängen och läser på sin laptop. i förgrunden vilar en hund.

Vår utvecklingsstrategi har tagits fram i bred förankring med aktörerna i området. Underifrånperspektivet har varit starkt genom det öppna angreppssättet i workshops och enkäter där de lokala behoven fått vara vägledande i arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin. I strategiprocessen har vi arbetat enligt leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor.

Leadermetoden innebär att projekt måste genomsyras av: Underifrånperspektiv, Innovation, Integrerande insatser, Nätverk, Samarbete, lokal aktionsgrupp (LAG) samt lokal strategi.

Leader Bergslagens vision för perioden 2023–2027 lyder:

Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka bo och verka i.

Vi har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå vår vision:

  • Stärkt entreprenörskap
  • Ökad livskvalitet
  • Värna om miljön

För att uppnå målen och visionen i strategin har vi identifierat tre insatsområden inom vilka utvecklingsinsatserna ska ske. Leader Bergslagen kommer att främja dessa tre områden när vi bedömer framtida ansökningar.

  • Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  • Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  • Värna om naturen i Bergslagen

Länk till PDF här: Remissversion av strategin.

Läs mer om om tidsplanen för strategiprocessen: Vad händer härnäst?