Slutrapportspecifika kommentarer runt horisontella mål

Slutrapportspecifika kommentarer runt horisontella mål

Integration

Sju projekt har drivit arbete med direkt inkluderande eller integrerande verksamhet. Flera andra projekt har också gjort fina insatser för integration, men utan direkt integrationssyfte. Fyra integrationsprojekt drivs vidare. Omkring 500 personer med utländsk bakgrund involverats i projekten, från uppskattningsvis 40 nationer. Projektägare som deltagare i projekt har varit övervägande positiva till det stora mervärde som deltagare med utländsk bakgrund har tillfört projekten.

Tydligast effekt på förståelse och ökad medvetenhet ser vi efter projekten Bröd i Bergslagen samt Sommarlovsentreprenörerna, där tillfällena till utbyte och därmed ökad ömsesidig förståelse varit flest.

Miljö

Hela 31 projekt har haft direkt eller indirekt inriktning mot natur- och kulturmiljö, från att öka barns kunskap om miljö och naturvetenskap till att söka nya energilösningar eller öka graden av närproducerade livsmedel. 19 av projekten lever vidare i någon form, och fortsätter verka för minskad klimatpåverkan och ett levande, miljömässigt Bergslagen.

Projektet Solel i Lindesberg som var en del av samverkansprojektet Omställning i praktiken driver tillsammans med det lokala energibolaget en stor solelsanläggning med över 100 delägare. Kommunens energirådgivare vittnar om ett stort intresse för solel i området. Samtliga miljöinriktade projekt har verkat småskaligt, och påverkat människor i nära anslutning till vardagen. Flera projekt har genom indirekt verksamhet också ökat intresset för miljömässighet, småskalighet och lokal produktion.

Jämställdhet

Endast två projekt har haft en direkt, uttalad jämställdhetsinriktning. Båda har fortsatt verksamheten efter projektets slut, och uppvisar också goda resultat. Det största jämställdhetsmässiga värdet ligger på en övergripande nivå. LAG har varit helt jämställd, både till antal och till påverkan. LAG:s urvalskriterier och strategi vid val av projekt har attraherat kvinnor. 70 procent av alla projektledarna är kvinnor, och kvinnornas engagemang har också fortsatt. Vi ser idag många verksamheter där kvinnor fått utökat utrymme. Flera av projektledarna är eftertraktade och uppskattade medarbetare i andra former av utvecklingsarbete. Kvinnorna har också anammat Leader-metodens kärna, med nätverk, samverkan och långsiktighet och bidrar i hög grad till fortsatt god utveckling till följd av de genomförda projekten.