Slutrapportspecifika kommentarer runt vissa projektkategorier

Slutrapportspecifika kommentarer runt vissa projektkategorier

Förstudier

LAG har beviljat medel till 28 förstudieprojekt. 18 har handlat om att testa ett nytt koncept. Av dessa har sex resulterat i nya projekt, fem i fortsatt verksamhet utan projektstöd medan sju inte bedömdes ha förutsättning för en fortsättning. Tio förstudier har handlat om att ta fram förslag eller beslutsunderlag.

Turism

28 av de totalt beviljade 107 projekten har haft en koppling till turism och besöksnäring. Dessa 28 projekt har, efter projektens slut, genererat 111 950 dagbesökare. Även övriga projekt har skapat besöksmål eller event som lockat besökare. Totalt har 118 nya event skapats, huvudsakligen inom de paraplyprojekt som genomförts, med inriktning på bland annat bygdeutveckling, integration och kulturutbyte. 25 av projekten lever idag vidare och fortsätter utveckla besöksnäringen i området.

Som en direkt följd av Leader-arbetet har en helt ny destination utvecklats. Projektet Bergslagstramp gjorde grundarbetet, därefter har Region Örebro län fortsatt och idag är hela Örebro län utbyggt som cykeldestination. Destinationen är idag erkänd både nationellt och internationellt och hade inte etablerats utan Bergslagstramp.

Paraplyprojekt

Över 300 delprojekt, eller ”Snabba pengar” som vi valt att kalla dem, har genomförts i hela vårt område. Även om delprojekten är korta och enkla att genomföra har paraplyerna i mycket stor utsträckning bidragit till varaktiga resultat. 179 projekt har arbetat med trivsel och tillgänglighet, mötesplatser eller fysiska anläggningar, 12 har startat bestående utvecklingsprocesser, 44 har etablerat nya, återkommande arrangemang, 25 har stimulerat ungdomars entreprenörskap, 390 personer har deltagit i utbildningar, 23 byar/bygder har förberett lokal fiberutbyggnad och minst fyra nya företag har startats. Allt till ett maximalt belopp av 25 000 kronor per projekt.

Ungdom

14 projekt har haft en strategisk inriktning mot ungdomar. Ungdomsnätverk, ungdomars entreprenörskap och projektledarskola för unga är bara några exempel. Så här några år efter att till exempel Ung i Bergslagen avslutades säger en av deltagarna att ”Ungdomsteamet var det som gjorde att jag fortsatte engagera mig och har format mig till vad jag är idag”. Vårt stora ungdomsprojekt Sommarlovsentreprenör har gett 250 ungdomar kunskap för framtiden, och 80 procent ser en framtid inom företagande. 153 lokala företag har också fått upp ögonen för den kraft som Bergslagens ungdomar är för framtiden. Åtta projekt drivs vidare.

 Bygdeutveckling/livskvalitet

32 projekt har verkat inom bygdeutveckling och livskvalitet. Gemensamt för samtliga är att projekten bidragit till att stärka det lokala engagemanget. ”Vi har inte blivit fler i bygden, men vi har blivit yngre. Idag är det kö till både dagis och förskola.” Genom LAG:s högt ställda krav på samverkan, nytänkande och varaktig utvecklingsprocess har bygders tilltro, tolerans och acceptans utvecklats. Projekten och den efterföljande verksamheten vittnar om att det är lättare att generationsväxla, lättare att engagera fler i verksamhet och också lättare att få till stånd meningsfull dialog med kommuner, myndigheter och även andra bygder. 20 av projekten drivs vidare.

Den största effekten på bygdeutveckling/livskvalitet lämnar Projekt Järnkraft efter sig. Järnboåsbygden, och även anslutande bygder, har genomgått en fantastisk utveckling med befolkningstillväxt, nya företag och numera brist på boende. Generellt gäller att flera bygder i Bergslagen också har föryngrats, och de områden där skola och barnomsorg finns vittnar om fulla barngrupper och kö till verksamheterna.

Fritid/friluftsliv

42 projekt har beviljats med inriktning mot fritid/friluftsliv. De projekt som genomfördes har alla haft ett något vidare syfte än enbart fritid/friluftsliv. I flera har det funnits kopplingar till turism eller annat lokalt näringsliv, vilket troligen breddat förankringen runt projektet och skapat tillräcklig dynamik för att utvecklingsprocessen ska kunna verka fullt ut. 24 projekt har fortsatt verksamhet, men inom kategorin återfinns också åtta projekt som beviljades medel men av olika anledning aldrig genomfördes. Dessa finns enbart i denna kategori. Vi har inte analyserat orsakerna till detta.

Näringslivsutveckling/entreprenörskap

Hela 50 projekt återfinns inom kategorin näringslivsutveckling/entreprenörskap. I denna kategori finns det överlägset största projektengagemanget från lokala företag. Projekten har handlat om verksamheter som uppvisar en potential som företag kan nyttja och gynnas av. Hela 28 projekt är direkta företagssamarbeten, där projektens effekter kan förväntas ge direkt nytta för näringslivet, även om föreningslivet också deltagit i dessa projekt. 36 projekt drivs vidare efter projektslut.