Strategigruppens sida

På denna sida finns material samlat för dig som vill följa och påverka Leader Bergslagens strategiarbete.

Arbetet leds av utvecklingsledare Vivi Båvner. Strategiskrivargruppen består av samtliga i LAG-styrelsen samt Susann Rickan, vår webmaster. Länken till denna strategisida får delas fritt. Hör av dig om du har funderingar. Alla kommentarer välkomna. Du kan mejla dem, fylla i dem i enkäten eller komma på något av alla möten. //Vivi

Strategiutkastet

En PDF kopia av strategiutkastet finns här: leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.pdf 

En läsbar onlineversion av originalet finns här https://1drv.ms/w/s!BCsefxM7XLjKjkDjoLK8J3tYd7Xe?e=75VZ3u. Lösenordet får du om du mejlar vivi@leaderbergslagen.eu.

Nedan två bilder som visar status för dokumentet (daterad 9/9)

bilden visar ett urklipp från en att-göra-lista där det framgår att en stor del av arbetet är slutfört, ca 75%.

fortsättning på förra bilden. Denna visar också ett urklipp från en att-göra-lista där det framgår att en stor del av arbetet är slutfört, ca 75%.

Jordbruksverkets material

Här är allt material för strategin på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod 

Eftersom vi inte blev prioriterade förra gången har jag stirrat mig blind på villkor och urvalskriterier för att strategin verkligen har möjlighet att få bra poäng av urvalskommittén. De två bilagorna vägleder mig i urvalet av innehållet i vardera avsnitt.

Villkoren https://jordbruksverket.se/download/18.106f8c9b17873118d167b984/1623318851229/Villkor-for-lokala-utvecklingsstrategier.pdf

Urvalskriterierna och poängsättningen https://jordbruksverket.se/download/18.106f8c9b17873118d167b990/1617025815657/Urvalskriterierfor-bedomning-av-lokala-utvecklingsstrategier.pdf

Tidsplan

en tidslinje från Jordbruksverket som säger att inlämning av strategi sker 15 oktober. programstart januari 2023.

Här är länk till sidan med Leader Bergslagens tidsplan: Vägen mot en ny programperiod. Tidsplanen finns även beskriven i strategin, avsnitt 2.

Våra mål

  1. Stärkt entreprenörskap
  2. Ökad livskvalitet
  3. Värna om miljön

Våra insatsområden

  1. Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  3. Värna om naturen i Bergslagen

De mål vi valt är tänkta att komplettera såväl som förstärka andra regionala och lokala aktörers insatser och mål. Resultatet av behoven som framkommit i de regionala utvecklingsstrategierna för Västmanland, Örebro och Dalarna i tabellen nedan.

en tabell med exempel på insatser som kan göras i Leader Bergslagen. tabellen är ett urklipp från tabellen i strategin och fyller här en mer dekorativ funktion.

Resultatet presenterat som tre cirklar, där det blir visuellt hur Leader Bergslagens hållbara landsbygdsutveckling finns i mittpunkten.

en bild på tre cirklar som symboliserar hållbar utveckling.

 

Indikatorbanken

En läsbar onlineversion. Urval-indikatorbanken.xlsx

Beskrivning: De nationella indikatorerna efterfrågas av Jordbruksverket. EU-indikatorer måste vi ha minst en av. De lokala är frivilliga och rapporteras till oss själva, inget som Jordbruksverket eller EU efterfrågar resultat på. Därför har inga lokala indikatorer valts i nuläget. Förslaget är 2 EU, 4 nat, 0 lok. Se avsnitt 4.4 i strategin.

Bilagor till strategin

Bilaga-1-geografisk-avgransning-leader Bergslagen

Bilaga 2 som populärversion: https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/2021/08/SWOT.pdf

Bilaga 2 enligt SJV:s mall: Bilaga-2-swot-analys

Bilaga 3. Ej aktuell ännu.

Bilaga 4. Ej aktuell ännu.

Bilaga-5-aktorer-i-Leader-Bergslagen

Bilaga 6 (utkast). Referensmaterial Bilaga X. Referensmaterial