Strategigruppens sida

På denna sida finns material samlat för dig som vill följa och påverka Leader Bergslagens strategiarbete.

Arbetet leds av utvecklingsledare Vivi Båvner. Strategiskrivargruppen består av samtliga i LAG-styrelsen samt Susann Rickan, vår webmaster. Länken till denna strategisida får delas fritt. Hör av dig om du har funderingar. Alla kommentarer välkomna. Du kan mejla dem, fylla i dem i enkäten. //Vivi

Strategiutkastet

En PDF kopia av strategiutkastet finns här: leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.pdf 

 

Jordbruksverkets material

Här är allt material för strategin på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod 

Villkoren https://jordbruksverket.se/download/18.106f8c9b17873118d167b984/1623318851229/Villkor-for-lokala-utvecklingsstrategier.pdf

Urvalskriterierna och poängsättningen (NY LÄNK) https://jordbruksverket.se/download/18.31ffc8ef17c144fe4efdb3d3/1632730361276/Urvalskriterier-for-bedomning-av-lokala-utvecklingsstrategier-tga.pdf

Tidsplan

en tidslinje från Jordbruksverket som säger att inlämning av strategi sker 15 oktober. programstart januari 2023.

Här är länk till sidan med Leader Bergslagens tidsplan: Vägen mot en ny programperiod. Tidsplanen finns även beskriven i strategin, avsnitt 2.

Våra mål

  1. Stärkt entreprenörskap
  2. Ökad livskvalitet
  3. Värna om miljön

Våra insatsområden

  1. Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  3. Värna om naturen i Bergslagen

De mål vi valt är tänkta att komplettera såväl som förstärka andra regionala och lokala aktörers insatser och mål. Resultatet av behoven som framkommit i de regionala utvecklingsstrategierna för Västmanland, Örebro och Dalarna i tabellen nedan.

en tabell med exempel på insatser som kan göras i Leader Bergslagen. tabellen är ett urklipp från tabellen i strategin och fyller här en mer dekorativ funktion.

Resultatet presenterat som tre cirklar, där det blir visuellt hur Leader Bergslagens hållbara landsbygdsutveckling finns i mittpunkten.

en bild på tre cirklar som symboliserar hållbar utveckling.

 

Indikatorbanken

En läsbar onlineversion. Urval-indikatorbanken.xlsx

Beskrivning: De nationella indikatorerna efterfrågas av Jordbruksverket. EU-indikatorer måste vi ha minst en av. De lokala är frivilliga och rapporteras till oss själva, inget som Jordbruksverket eller EU efterfrågar resultat på. Därför har inga lokala indikatorer valts i nuläget. Förslaget är 2 EU, 4 nat, 0 lok. Se avsnitt 4.4 i strategin.

Bilagor till strategin

Bilaga-1-geografisk-avgransning-leader Bergslagen

Bilaga 2 som populärversion: https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/2021/08/SWOT.pdf

Bilaga 2 enligt SJV:s mall: Bilaga-2-swot-analys

Bilaga 3. Ej aktuell ännu.

Bilaga 4. Ej aktuell ännu.

Bilaga-5-aktorer-i-Leader-Bergslagen

Bilaga 6 (utkast). Referensmaterial Bilaga X. Referensmaterial