Strategigruppens sida

På denna sida finns material samlat för dig som ingår i strategiskrivargruppen.

Strategin

Strategin finns att läsa här: https://leaderbergslagen.eu/strategin/.

Bilagor till strategin

Bilaga-1-geografisk-avgransning-leader Bergslagen.

Bilaga 2 som populärversion: https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/2021/08/SWOT.pdf.

Bilaga 2 enligt SJV:s mall: Bilaga-2-swot-analys.

NY! Bilaga 3. Finansieringsplan: Bilaga-3-finansieringsplan-Leader-Bergslagen.

NY! Bilaga 4. Urvalskriterier enligt SJV:s mall: Bilaga-4-Urvalskriterier-Leader-Bergslagen.

Länk till frågorna som kommer ställas till de projektsökande i ansökan (Jordbruksverkets e-tjänst): Fragor-i-ansokan-om-stod-kopplade-till-LB-UK. I denna fil framgår hur vardera fråga är kopplad till våra grundvillkor GV, urvalskriterier UK och förstudie-urvalskriterier FUK. Svaren i frågorna är underlaget som styrelsen ska bedöma.

Bilaga-5-aktorer-i-Leader-Bergslagen.

NY! Motivering till våra målvärden. Målberäkningar-motivering-Leader-Bergslagen.

Länk till PDF lista med alla våra 60 RegSO. Lista med RegSO. Totalt 114 295 invånare.

Filmer för den som vill ha stöd till att läsa bilagorna

Film 1. Urvalskriterier

Power pointen i filmen: urvalskriterier och målvärden workshop.

Film 2. Målberäkningar

Power pointen i filmen: Målberäkningar-till-styrelsen-2022-09-18

OBS! Sedan denna film spelades in har en ändring gjorts där målvärdet 18 för indikator R.41 räknats om till antalet invånare istället: 34000.

Infoträffens presentationsdel

Länk till powerpointen: Leader-Bergslagen-presentation-hosten-2022.

Jordbruksverkets material

Här är allt material för strategin på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod 

Vision, mål, insatsområden i Leader Bergslagen 2023-2027.
Vision, mål, insatsområden i Leader Bergslagen 2023-2027.

Våra mål

  1. Stärkt entreprenörskap
  2. Ökad livskvalitet
  3. Värna om miljön

Våra insatsområden

  1. Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  3. Värna om naturen i Bergslagen

Våra resultatsindikatorer

Resultatsindikatorer som tabell. Leader Bergslagen 2023-2027.
Resultatsindikatorer som tabell. Leader Bergslagen 2023-2027.

Strategiskrivargruppen består av verksamhetsledare Vivi Båvner och samtliga i LAG-styrelsen.