Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Leader är en metod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden över hela Sverige och EU. Varje leaderområde har en egen Local Action Group, LAG-förening med styrelse, ett eget verksamhetskontor och en utvecklingsstrategi. Projektidéer måste passa in i den lokala strategin, vara förutsättningsskapande och till nytta för flera för att kunna få stöd.

Leader bygger på samverkan

Leader ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden inom Bergslagen. Lokalsamhället har varit delaktigt i framtagandet av strategin i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer.

Leader ska ha underifrånperspektiv

Lokala krafter på gräsrotsnivå måste vara involverade i Leader.

Leader utgår ifrån det lokala perspektivet genom en analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter. Det görs bland annat genom workshops och  enkäten SWOT, se länk.  Det inkomna materialet bearbetas och samordnas med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området och ligger till grund för strategins mål och insatsområden.

Leader bidrar både till lokal utveckling och EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

”Leaderperioderna” löper över 7 år i taget och har funnits i Sverige under fyra av EU:s programperioder. Den förra programperioden hette Lokalt ledd utveckling 2014-2020 och har förlängdes till 2022. Lokalt ledd utveckling benämns Leader i den kommande programperioden 2023‑2027. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om Leader i kommande period: Leader i nästa programperiod.

Youtubeklippet nedan berättar om Leader-metoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling.