Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Leader är en metod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns […]
Leader är en metod som utvecklades för 30 år sedan inom EU och som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden över hela Sverige och EU. Varje leaderområde har en egen Local Action Group, LAG-förening med styrelse, ett eget verksamhetskontor och en utvecklingsstrategi. Projektidéer måste passa in i den lokala strategin, vara förutsättningsskapande och till nytta för flera för att kunna få stöd. Leader ska bidra till utveckling i Bergslagen genom samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Alla projekt som beviljas stöd av Leader Bergslagen startar någon form av utvecklingsprocess. Många gånger leder projekten till nya företagsidéer eller nya möjligheter till försörjning. För att leda i den riktningen är det viktigt att projekten är inriktade på HUR man vill arbeta, och inte enbart VAD man vill göra.

Leadermetoden bygger på sju principer

Det är bra att ha dem i bakhuvudet när du klurar på projektidéer eller läser strategin.
  1. Lokal strategi: De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar. Leader är områdesbaserat.
  2. Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
  3. LAG: LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor.
  4. Innovation: Leadermetodens angreppssätt och de nya samverkanskonstellationerna främjar innovation och nytänkande.
  5. Integrerade insatser: Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större helhet. Leader är mångsektoriellt.
  6. Nätverk: Nätverk skapas både inom projekt och mellan olika insatser.
  7. Samarbete: Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Leader bidrar både till lokal utveckling och EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Programperioderna löper över 7 år i taget och har funnits i Sverige under fyra av EU:s programperioder. Den förra programperioden hette Lokalt ledd utveckling 2014-2020 och förlängdes till 2022. Nu ska Lokalt ledd utveckling benämnas Leader igen. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om Leader 2023-2027: Leader i nästa programperiod. Youtubeklippet nedan berättar om Leader-metoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling.