Årsstämma 2024

Styrelsen i Leader Bergslagen kallar härmed alla medlemmar till årliga föreningsstämman. Dag: Tisdag 23 april 2024.

Styrelsen i Leader Bergslagen kallar härmed alla medlemmar till årliga föreningsstämman.

Dag: Tisdag 23 april 2024.

Projektmingel drop-in inklusive fika kl 14.00-15.30.

Stämma kl 15:30-16:30.

Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27, Ludvika.

Föranmäl medverkan.

Använd denna länk för föranmälan.

För er som ska ha fullmakt till årsstämman; Ladda ner fullmaktsblankett som du antingen mejlar in i förväg eller tar med ifylld till årsstämman: fullmakt (word-fil laddas ner du klickar på länken). Mejla blankett till petra@leaderbergslagen.eu.

Dagordning ordinarie föreningsstämma år 2024 i Leader Bergslagen

1§ Stämmans öppnande

2§ Beslut om stämmans offentlighet

3§ Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

4§ Val av ordförande för föreningsstämman

5§ Val av sekreterare för föreningsstämman

6§ Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7§ Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

8§ Revisorernas berättelse

9§ Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat

10§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11§ Beslut om medlemsavgift

12§ Beslut om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

13§ Av styrelsen hänskjutna frågor

14§ I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

15§ Val av ordförande samt 1:e vice ordförande

16§ Val av övriga ledamöter i styrelsen

17§ Val av revisor och revisorsersättare

18§ Val av valberedning samt dess sammankallande

19§ Övriga ärenden

20§ Stämmans avslutande

Länk till årsredosvisning som PDF.