Strategin

Vår vision lyder: Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i.

Entreprenörskap, livskvalitet, miljö

Vi har valt tre övergripande mål och insatsområden att arbeta mot för att uppnå vår vision.

vision-mal-insatsomraden

1. Stärkt entreprenörskap

Exempel på Leaderprojekt kan vara satsningar på Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel, skapa nya verksamheter i gamla lokaler mm. Det kan handla om mötesplatser som rymmer exempelvis offentlig servicepunkt, lanthandel, laddinfrastruktur, café, restaurang, bibliotek, aktivitetspark, kontorshotell, turistservice eller aktivitetshall. Framförallt ungt entreprenörskap ska främjas.

2. Ökad livskvalitet

Leadermetoden passar väldigt bra för att uppfylla bergslagsbornas behov av gemenskap, självkänsla och självförverkligande, eftersom den ideella och privata sektorn kan vara drivande inom dem.

Inom detta insatsområde finns utrymme för tex. kulturprojekt, integration, idrott och annat som ökar livskvalitén.

Vi vill underlätta skapandet av nya mötesplatser och nätverk.

3. Värna om miljön

Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden.

Utvecklingsbehov inom natur är att tillgängliggöra friluftslivet exempelvis med bättre röjning av vandringsleder, utveckla kanotleder, utveckla fiskevårdsområden, utveckla turridning, fler skjutbanor mm.

Genom leaderprojekt kan vi även öka kunskapen om allemansrätten och miljömålen.

.

tabell med fyra-malindikatorer-projektresultat

Projektmål

Målindikatorerna är vägledande för Leader Bergslagens styrelse när projekt ska väljas ut för finansiering. Projekten ska uppnå mål inom något av de tre insatsområdena (eller flera) samt leda till att vi uppnår något av målen i tabellen ”målindikatorer”.

Urvalskriterier

Styrande för projektprioriteringen är även urvalskriterierna som finns på Blanketter och info-sidan.