Föreningschecken livskvalitet

Med föreningschecken vill vi stötta småprojekt som på ett tydligt sätt vill bidra till att strategins mål Ökad livskvalitet uppnås.

 

Om projektet

Föreningschecken finansierar 100% av faktiska utgifter upp till 30’000 kronor för små projekt där ett förening står som sökande.

Notera att inga investeringar över 27 000 kronor inklusive moms kan ingå i checken. Större investeringar kan istället ingå i vanliga leaderprojekt.

En urvalskommitté på Leader Bergslagen prioriterar vilka projekt som får finansiering. Se kalender för ansökningsdatum. Läs sidan Ansökan Leadercheck.

Viktigt! Vi tar inte emot spontana ansökningar. Innan du fyller i formuläret bör du ha fått grönt ljus från kansliet att söka. Värna om din tid.

Träning för alla

Mål

Målet var att 

Syfte

Syftet med projektet var att

Deltagare

I själva …

Kontakt

xxx

EU-logo-banner-leader-bergslagen
toabild föreningschecken livskvalitet

Installation av toalett för ökad tillgänglighet

Mål

Målet var att med hjälp av en förbränningstoalett höja standarden på  vår samlingslokal, förbättra tillgängligheten och höja livskvaliteten för de boende i byarna, som nu på ett bekvämare sätt kan utnyttja lokalen till möten, studiecirklar, pysseldagar, fester, mm.

Syfte

Syftet med projektet var att göra vår samlingslokal mer attraktiv för byborna. Med en förbränningstoalett i lokalen hoppas vi att fler kommer att finna det intressant att utnyttja lokalen, då bekvämligheten ökar. Tidigare har bara funnits ett utedass vid lokalen.

Kontakt

Föreningsregistret.

Checkarna

Det finns checkar inom tre områden, förening, ungdom och företag. Läs mer om dem här.

Möjligheten med checkarna är att målgruppen enklare ska kunna söka medel för att kunna genomföra aktiviteter för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Leader Bergslagen LAG

Projektledare
Lars Lindblom, ordförande LAG
lars.lindblom@samarkand2015.com

Kontakta kansliet vid frågor.

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera paraplyprojekt LIVSKVALITET med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Projektet anses allmännyttigt då syftet med projektet är att stimulera lokala utvecklingsidéer hos aktörer i Bergslagen. Detta gynnar invånare på landsbygden.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
132 000 kr

Medfinansiering från EU/Jordbruksverket
268 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden