Underlag till beslutsfattare

Information om Leader Bergslagen till kommunens beslutsfattare

Denna sida finns även som PDF för utskrift. ”underlag till beslutsfattare om Leader Bergslagen”.

Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och företag. Läs: Om Leader Bergslagen.

Under programperioden 2014–2020 blev vårt område ett av fem områden som inte prioriterades och vår verksamhet har bedrivits på sparlåga. Ambitionen från samtliga medlemmar varit dock varit att Leader Bergslagen ska bli ett prioriterat område programperioden 2023–2027. Under 2021 medverkade därför representanter från hela området i att ta fram en utvecklingsstrategi. Den finns att läsa här: Remissversionen av strategin.

En del av processen med att bli prioriterade är att önska budget. Detta görs parallellt med att utvecklingsstrategin är på remiss hos Jordbruksverkets urvalskommitté. I dagsläget vet vi inte vad Jordbruksverket kommer tilldela Leader Bergslagen i budget för åren 2023–2027. Meddelande väntas i juni 2022 och tidsplanen finns att läsa här: Vad händer härnäst?.

Styrelsen för Leader Bergslagen har beslutat att önska en budget ungefär i samma skala som då vi bedrev projektverksamhet förra gången, 2007–2014. Medfinansieringen som önskas från kommunerna blir densamma som förra gången och höjningen är en indexreglering.

Följande önskemål kommer lämnas till Jordbruksverket om total budget: 41.5 miljoner kronor.

67 % utgörs av pengar från EU + nationellt anslag, dvs. 27.8 miljoner kronor.

33 % utgörs av övrigt offentligt stöd. Föreningen önskar 13.7 miljoner kronor i medfinansiering från samtliga medlemskommuner.

Fördelat per invånare blir det 24 kr per år.

Dessa pengar växlas upp genom att leaderprojekt genomförs över hela området, i alla kommuner. I slutrapporten från 2015 finns att läsa hur Leader-budgeten fördelades på 400 projekt och delprojekt. Speciellt populära var checkarna ”Snabba pengar” som föreningar kunde söka för att förverkliga idéer. Dessa hoppas Leader Bergslagen kunna erbjuda i kommande programperiod. Även företag kan söka projektstöd nuförtiden.

Berättigade stödmottagare är kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som är verksamma inom Leader Bergslagens område. För att få en fingervisning om vilka utgifter som det går att söka projektfinansiering för, läs på Jordbruksverket. https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling Där står bland annat: ”Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag”. På Leader Bergslagens hemsida finns information för den som vill veta mer om hur projektfinansiering går till. Information till dig som vill söka projektstöd.

Leader bedrivs över hela EU och har visat sig vara en effektiv metod för att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd. Trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar.

Leader Bergslagens vision lyder ”Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i”.

Vi har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå visionen:

  • Stärkt entreprenörskap
  • Ökad livskvalitet
  • Värna om miljön

För att uppnå målen och visionen i strategin har vi identifierat tre insatsområden som utvecklingsinsatserna ska ske inom. Det blir inom dessa områden som det kommer att gå att söka EU-medel till utvecklingsprojekt enligt leadermetoden.

  • Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  • Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  • Värna om naturen i Bergslagen

För att få kontakt med föreningen, mejla verksamhetsutvecklaren Vivi Båvner vivi@leaderbergslagen.eu eller ring någon av styrelseledamöterna: Kontakt.

I varje kommun finns även kontaktpersoner för Leader. Listan kan komma att ändras men som ett första steg kan du höra av dig till:

Fagersta: Tobias Back, näringslivschef

Hällefors: Camilla McQuire, näringslivschef

Norberg: Joachim Stridsberg, kulturchef

Lindesberg: Martina Björck, näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Ljusnarsberg: Mikael Haapala, näringslivsansvarig

Ludvika: Lena Kansbod, service- och landsbygdsutvecklare

Nora: Mariana Flodman, landsbygdsutvecklare

Skinnskatteberg: Maria Sydholm, administratör

Smedjebacken: Roger Sjöberg, näringslivschef

Surahammar: Per Ahlström, tf kommunchef. From andra halvan av mars: Maria Granberg, tillträdande näringslivsutvecklare.