Läs vår utvecklingsstrategi

Vår utvecklingsstrategi togs fram år 2021 i bred förankring med aktörerna i området. Klicka på länk för att läsa. https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/sites/39/2023/02/Leader-Bergslagen-strategi-2023-2027.pdf Underifrånperspektivet var starkt genom det öppna angreppssättet i workshops och enkäter där de lokala behoven fick vara vägledande i arbetet. Vi arbetade enligt leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor. Leadermetoden kan du […]

Vår utvecklingsstrategi togs fram år 2021 i bred förankring med aktörerna i området. Klicka på länk för att läsa.

https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/sites/39/2023/02/Leader-Bergslagen-strategi-2023-2027.pdf

Underifrånperspektivet var starkt genom det öppna angreppssättet i workshops och enkäter där de lokala behoven fick vara vägledande i arbetet. Vi arbetade enligt leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor.

Leadermetoden kan du läsa mer om här: Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

Leader Bergslagens vision för perioden 2023–2027 lyder:

Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka bo och verka i.

Bilden visar Leader Bergslagens vision, mål och insatsområden.

Leader Bergslagens vision, mål och insatsområden.

Vi har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå vår vision:

  • Stärkt entreprenörskap
  • Ökad livskvalitet
  • Värna om miljön

Leader Bergslagen kommer att främja dessa tre områden när vi bedömer framtida ansökningar

För att uppnå målen och visionen i strategin har vi identifierat tre insatsområden inom vilka utvecklingsinsatserna ska ske.

Detta prioriterar Leader Bergslagen

På bilden ser du vilka sju målindikatorer som vi kommer att jobba för att uppfylla under programperioden.

Leader Bergslagens resultatsindiktatorer.

Leader Bergslagens resultatsindikatorer.

Länk till PDF här: Remissversion av strategin.

Bilaga 1. Geografisk avgränsning av Leader Bergslagen.

Länk till PDF lista med alla våra 60 RegSO. Lista med RegSO.